تبلیغات
مجتمع آموزشی شهدای مکه - قیامت وعذاب ها ی جهنم و زیبایی های بهشت
شنبه 11 دی 1389

قیامت وعذاب ها ی جهنم و زیبایی های بهشت

   نوشته شده توسط: ماندنی    نوع مطلب :دینی ،

قیامت وعذاب ها ی جهنم و زیبایی های بهشت

**((سوره الواقعه))**

آن واقعه چون وقوع یابد (1)

[كه] در وقوع آن دروغى نیست (2)

پست‏كننده [و] بالابرنده است (3)

چون زمین با تكان [سختى] لرزانده شود (4)

و كوهها [جمله] ریزه ریزه شوند (5)

و غبارى پراكنده گردند (6)

و شما سه دسته شوید (7)

یاران دست راست كدامند یاران دست راست (8)

و یاران چپ كدامند یاران چپ (9)

و سبقت‏گیرندگان مقدمند (10)

آنانند همان مقربان [خدا] (11)

در باغستانهاى پر نعمت (12)

گروهى از پیشینیان (13)

و اندكى از متاخران (14)

بر تختهایى جواهرنشان (15)

كه روبروى هم بر آنها تكیه داده‏اند (16)

بر گردشان پسرانى جاودان [به خدمت] مى‏گردند (17)

با جامها و آبریزها و پیاله[ها]یى از باده ناب روان (18)

[كه] نه از آن دردسر گیرند و نه بى‏خرد گردند (19)

و میوه از هر چه اختیار كنند (20)

و از گوشت پرنده هر چه بخواهند (21)

و حوران چشم‏درشت (22)

مثل لؤلؤ نهان میان صدف (23)

[اینها] پاداشى است براى آنچه مى‏كردند (24)

در آنجا نه بیهوده‏اى مى‏شنوند و نه [سخنى] گناه‏آلود(25)

سخنى جز سلام و درود نیست (26)

و یاران راست‏یاران راست كدامند (27)

در [زیر] درختان كنار بى‏خار (28)

و درختهاى موز كه میوه‏اش خوشه خوشه روى هم چیده است (29)

و سایه‏اى پایدار (30)

و آبى ریزان (31)

و میوه‏اى فراوان (32)

نه بریده و نه ممنوع (33)

و همخوابگانى بالا بلند (34)

ما آنان را پدید آورده‏ایم پدید آوردنى (35)

و ایشان را دوشیزه گردانیده‏ایم (36)

شوى دوست همسال (37)

براى یاران راست (38)

كه گروهى از پیشینیانند (39)

و گروهى از متاخران (40)

و یاران چپ كدامند یاران چپ (41)

در [میان] باد گرم و آب داغ (42)

و سایه‏اى از دود تار (43)

نه خنك و نه خوش (44)

اینان بودند كه پیش از این ناز پروردگان بودند (45)

و بر گناه بزرگ پافشارى مى‏كردند (46)

و مى‏گفتند آیا چون مردیم و خاك واستخوان شدیم واقعا [باز] زنده مى‏گردیم (47)

یا پدران گذشته ما [نیز] (48)

بگو در حقیقت اولین و آخرین (49)

قطعا همه در موعد روزى معلوم گرد آورده شوند (50)

آنگاه شما اى گمراهان دروغپرداز (51)

قطعا از درختى كه از زقوم است‏خواهید خورد (52)

و از آن شكمهایتان را خواهید آكند (53)

و روى آن از آب جوش مى‏نوشید (54)

[مانند] نوشیدن اشتران تشنه (55)

این است پذیرایى آنان در روز جزا (56)

و اما اگر [او] از مقربان باشد (88)

[در] آسایش و راحت و بهشت پر نعمت [خواهد بود] (89)

و اما اگر از یاران راست باشد (90)

از یاران راست بر تو سلام باد (91)

و اما اگر از دروغزنان گمراه است (92)

پس با آبى جوشان پذیرایى خواهد شد (93)

و [فرجامش] درافتادن به جهنم است (94)

این است همان حقیقت راست [و] یقین (95)

پس به نام پروردگار بزرگ خود تسبیح گوى (96)

 


 

**((سوره بقره))**

پس اگر نكردید و هرگز نمى‏توانید كرد از آن آتشى كه سوختش مردمان و سنگها هستند و براى كافران آماده شده بپرهیزید (24)

و كسانى را كه ایمان آورده‏اند و كارهاى شایسته انجام داده‏اند مژده ده كه ایشان را باغهایى خواهد بود كه از زیر [درختان] آنها جویها روان است هر گاه میوه‏اى از آن روزى ایشان شود مى‏گویند این همان است كه پیش از این [نیز] روزى ما بوده و مانند آن [نعمتها] به ایشان داده شود و در آنجا همسرانى پاكیزه خواهند داشت و در آنجا جاودانه بمانند (25)

 


 

**((سوره المعارج))**

پرسنده‏اى از عذاب واقع‏شونده‏اى پرسید (1)

كه اختصاص به كافران دارد [و] آن را بازدارنده‏اى نیست (2)

[و] از جانب خداوند صاحب درجات [و مراتب] است (3)

فرشتگان و روح در روزى كه مقدارش پنجاه هزار سال است به سوى او بالا مى‏روند (4)

پس صبر كن صبرى نیكو (5)

زیرا آنان [عذاب] را دور مى‏بینند (6)

و [ما] نزدیكش مى‏بینیم (7)

روزى كه آسمانها چون فلز گداخته شود (8)

و كوهها چون پشم زده گردد (9)

و هیچ دوست صمیمى از دوست صمیمى [حال] نپرسد (10)

آنان را به ایشان نشان مى‏دهند گناهكار آرزو مى‏كند كه كاش براى رهایى از عذاب آن روز مى توانست پسران خود را عوض دهد (11)

و [نیز] همسرش و برادرش را (12)

و قبیله‏اش را كه به او پناه مى‏دهد (13)

و هر كه را كه در روى زمین است همه را [عوض مى‏داد] و آنگاه خود را رها مى‏كرد (14)

نه چنین است [آتش] زبانه مى‏كشد (15)

پوست‏سر و اندام را بركننده است (16)

هر كه را پشت كرده و روى برتافته (17)

و گرد آورده و انباشته [و حسابش را نگاه داشته] فرا مى‏خواند (18)

به راستى كه انسان سخت آزمند [و بى‏تاب] خلق شده است (19)

چون صدمه‏اى به او رسد عجز و لابه كند (20)

و چون خیرى به او رسد بخل ورزد (21)

غیر از نمازگزاران (22)

همان كسانى كه بر نمازشان پایدارى مى‏كنند (23)

و همانان كه در اموالشان حقى معلوم است (24)

براى سائل و محروم (25)

و كسانى كه روز جزا را باور دارند (26)

و آنان كه از عذاب پروردگارشان بیمناكند (27)

چرا كه از عذاب پروردگارشان ایمن نمى‏توانند بود (28)

و كسانى كه دامن خود را حفظ مى‏كنند (29)

مگر بر همسران خود یا كنیزانشان كه [در این صورت] مورد نكوهش نیستند (30)

و هر كس پا از این [حد] فراتر نهد آنان همان از حد درگذرندگانند (31)

و كسانى كه امانتها و پیمان خود را مراعات مى‏كنند (32)

و آنان كه بر شهادتهاى خود ایستاده‏اند (33)

و كسانى كه بر نمازشان مداومت مى‏ورزند (34)

آنها هستند كه در باغهایى [از بهشت] گرامى خواهند بود (35)

چه شده است كه آنان كه كفر ورزیده‏اند به سوى تو شتابان (36)

گروه گروه از راست و از چپ [هجوم مى‏آورند] (37)

آیا هر یك از آنان طمع مى‏بندد كه در بهشت پر نعمت درآورده شود (38)

نه چنین است ما آنان را از آنچه [خود] مى‏دانند آفریدیم (39)

هرگز] به پروردگار خاوران و باختران سوگند یاد مى‏كنم كه ما تواناییم (40)

كه به جاى آنان بهتر از ایشان را بیاوریم و بر ما پیشى نتوانند جست (41)

پس بگذارشان یاوه گویند و بازى كنند تا روزى را كه وعده داده شده‏اند ملاقات نمایند (42)

روزى كه از گورها[ى خود] شتابان برآیند گویى كه آنان به سوى پرچمهاى افراشته مى دوند (43)

دیدگانشان فرو افتاده [غبار] مذلت آنان را فرو گرفته است این است همان روزى كه به ایشان وعده داده مى‏شد (44)

 


 

**((سوره ق))**

و پاره‏اى از شب و به دنبال سجود [به صورت تعقیب و نافله] او را تسبیح گوى (40)

و روزى كه منادى از جایى نزدیك ندا درمى‏دهد به گوش باش (41)

روزى كه فریاد [رستاخیز] را به حق مى‏شنوند آن [روز] روز بیرون آمدن [از زمین] است (42)

ماییم كه خود زندگى مى‏بخشیم و به مرگ مى‏رسانیم و برگشت به سوى ماست (43)

روزى كه زمین به سرعت از [اجساد] آنان جدا و شكافته مى‏شود این حشرى است كه بر ما آسان خواهد بود (44)

ما به آنچه مى‏گویند داناتریم و تو به زور وادارنده آنان نیستى پس به [وسیله] قرآن هر كه را از تهدید [من] مى‏ترسد پند ده (45)

 


 

**((سوره ص))**

این یادكردى است و قطعا براى پرهیزگاران فرجامى نیك است (49)

باغهاى همیشگى در حالى كه درهاى [آنها] برایشان گشوده‏است (50)

در آنجا تكیه مى‏زنند [و] میوه‏هاى فراوان و نوشیدنى در آنجا طلب مى‏كنند (51)

و نزدشان [دلبران] فروهشته‏نگاه همسال است (52)

این است آنچه براى روز حساب به شما وعده داده مى‏شد (53)

[مى‏گویند] در حقیقت این روزى ماست و آن را پایانى نیست (54)

این است [حال بهشتیان] و [اما] براى طغیانگران واقعا بد فرجامى است (55)

به جهنم درمى‏آیند و چه بد آرامگاهى است (56)

این جوشاب و چركاب است باید آن را بچشند (57)

و از همین گونه انواع دیگر [عذابها] (58)

اینها گروهى‏اند كه با شما به اجبار [در آتش] درمى‏آیند بدا به حال آنها زیرا آنان داخل آتش مى‏شوند (59)


cialis no prescription
یکشنبه 20 خرداد 1397 10:03 ق.ظ
I like the helpful info you provide in your articles. I will bookmark your blog and check again here frequently.

I am quite sure I will learn a lot of new stuff right here!
Best of luck for the next!
tower knights hack
پنجشنبه 28 دی 1396 01:24 ق.ظ
من بسیاری از مقالات را در مورد دوستداران وبلاگ نویس خواندم
به جز این پاراگراف در واقع یک مقاله دلپذیر است،
نگه داشتن آن
Nintendo Switch
پنجشنبه 7 دی 1396 10:34 ب.ظ
من هم مثل شما بچه ها را دوست دارم از این قبیل کارها و نمایشهای هوشمندانه!
بچه های آثار فوق العاده ای را نگه دارید، من شما را به وبلاگ من اضافه کرده ام.
imvu credit
پنجشنبه 9 آذر 1396 10:34 ب.ظ
This is a very good tip particularly to those fresh to the blogosphere.
Simple but very accurate information… Thank
you for sharing this one. A must read post!
supplemental medicare plans
جمعه 3 آذر 1396 05:02 ب.ظ
من همیشه در حال خواندن نوشتن مقاله در روزنامه ها بودم، اما در حال حاضر به عنوان من
من همین الان از شبکه اینترنت استفاده میکنم، برای وبسایتها از مقالات و بررسیها استفاده میکنم.
is psychic real
سه شنبه 30 آبان 1396 06:45 ب.ظ
اولا می خواهم وبلاگ بزرگی بگویم! من یک سوال سریع داشتم که
من می خواهم بپرسم آیا شما اهمیتی نمی دهید؟ من علاقه مند به دانستن اینکه چگونه خودتان را متمرکز می کنید و افکار خود را روشن می کنید
قبل از نوشتن من وقت دشوار را در برداشتن اندیشه هایم گذراندم.
من از نوشتن لذت می برم اما فقط به نظر می رسد اولین
از 10 تا 15 دقیقه فقط سعی در کشف چگونگی استفاده از دست می رود
شروع. هر ایده یا راهنمایی؟ متشکرم!
how much do std tests cost
پنجشنبه 18 آبان 1396 12:55 ق.ظ
سلام! سوال سریع که کاملا موضوعی است
آیا می دانید چگونه سایت خود را به صورت دوستانه بسازید؟
وبلاگ من به نظر می رسد عجیب و غریب در هنگام مشاهده از آیفون 4 من.

من تلاش می کنم یک قالب یا افزونه پیدا کنم که ممکن است بتواند پیدا کند
برای اصلاح این مشکل اگر شما هر گونه پیشنهاد، لطفا
اشتراک گذاری. قدردانی آن
cheap psychic readings
یکشنبه 19 شهریور 1396 07:26 ب.ظ
سلام! من خیلی دوستت دارم! درصد ما بیشتر در مورد شما تماس می گیریم
پست در AOL؟ من به یک متخصص در این فضا نیاز دارم که مشکل من را حل کند.
شاید این تو هستی منتظر دیدنت هستم.
cheap telephone psychics
یکشنبه 19 شهریور 1396 12:34 ب.ظ
This is the perfect webpage for everyone who
really wants to find out about this topic. You understand so much
its almost hard to argue with you (not that I actually will need to…HaHa).

You definitely put a brand new spin on a subject that has been discussed
for a long time. Great stuff, just wonderful!
private std screening
یکشنبه 19 شهریور 1396 12:06 ب.ظ
سلام! می توانستم سوگند یاد کنم
وبلاگ خود را قبل از آن اما بعد از مرور از طریق
چند پست من متوجه شدم این برای من جدید است. به هر حال، من مطمئنا خوشحال هستم
روی آن نشسته و من آن را نشانه گذاری میکنم و به طور مرتب چک میکنم!
std screening
جمعه 17 شهریور 1396 12:23 ب.ظ
تحسین فداکاری که در سایت خود قرار داده اید و اطلاعات عمیق ارائه می دهید.
خوب است که هر روز یکبار یک وبلاگ بیاورید
همان مواد قدیمی دوباره پیراهن. شگفت آور خواندن! من سایت شما را نجات دادم و من هستم
از جمله خوراک RSS شما به حساب Google من.
chaturbatefreetokenshack.com
دوشنبه 13 شهریور 1396 03:23 ق.ظ
My spouse and I stumbled over here from a different web page and thought I may as well check things out.
I like what I see so i am just following you. Look forward to exploring your
web page for a second time.
How do you get taller in a day?
دوشنبه 16 مرداد 1396 07:04 ق.ظ
Hi there, just wanted to tell you, I enjoyed
this article. It was inspiring. Keep on posting!
How do I stretch my Achilles tendon?
شنبه 14 مرداد 1396 03:57 ق.ظ
I believe that is one of the so much vital info for me.
And i am happy reading your article. But wanna observation on few common things,
The site taste is ideal, the articles is truly excellent :
D. Excellent activity, cheers
chaturbatetokenshack.online
پنجشنبه 12 مرداد 1396 09:25 ب.ظ
Greetings! I've been reading your blog for some time now and finally
got the courage to go ahead and give you a shout out from Humble Texas!
Just wanted to say keep up the fantastic job!
Rae
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:47 ب.ظ
Hello there! I know this is kind of off topic but I
was wondering which blog platform are you using for this
site? I'm getting sick and tired of Wordpress because I've had issues with hackers and I'm looking at options for another platform.

I would be awesome if you could point me in the direction of a
good platform.
Columbus
جمعه 16 تیر 1396 07:07 ب.ظ
Very nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that
I have really enjoyed browsing your blog posts.
After all I'll be subscribing to your feed and I hope you write
again soon!
foot pain cream walgreens
پنجشنبه 15 تیر 1396 03:30 ق.ظ
Glad to be one of the visitors on this amazing
internet site :D.
http://tallerlifts.unblog.fr/2011/05
چهارشنبه 7 تیر 1396 08:00 ق.ظ
I quite like reading through an article that can make men and women think.
Also, many thanks for allowing for me to comment!
std testing near me
دوشنبه 5 تیر 1396 04:02 ب.ظ
core از خود نوشتن در حالی که ظاهر
شدن دلنشین در آیا نه حل
و فصل بسیار خوب با من پس از برخی از زمان.

جایی در سراسر پاراگراف شما در واقع موفق به من مؤمن متاسفانه تنها برای کوتاه در حالی
که. من با این حال مشکل خود را با
جهش در مفروضات و یک خواهد را خوب به کمک پر همه کسانی شکاف.
که شما در واقع که می توانید انجام من
را مطمئنا بود مجذوب.
at home std test kit
جمعه 2 تیر 1396 04:50 ب.ظ
قلب از خود نوشتن در حالی که صدایی مناسب در آیا واقعا حل و فصل
بسیار خوب با من پس از برخی از زمان.
جایی درون پاراگراف شما در واقع موفق به من مؤمن اما فقط
برای بسیار در حالی که کوتاه. من این کردم مشکل خود را با فراز در منطق و یک
خواهد را سادگی به پر کسانی
که معافیت. در این رویداد شما که می توانید انجام من
را بدون شک بود مجذوب.
Claudia
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 05:39 ق.ظ
It is perfect time to make a few plans for the long run and it is time to
be happy. I have learn this submit and if I may I wish to suggest you some fascinating things or tips.
Perhaps you could write subsequent articles regarding this article.
I want to learn even more issues about it!
Hans
جمعه 22 اردیبهشت 1396 11:55 ق.ظ
Awesome blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
A theme like yours with a few simple adjustements would really make my blog jump out.
Please let me know where you got your design. Thanks a lot
فتح رویدر
چهارشنبه 24 فروردین 1390 10:47 ق.ظ
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر